Ko smo mi?

 

„MEKSON” DOO, PIB 115168282 („MEKSON”, „Mi”, „Društvo”), je administrator ličnih podataka, prema smislu Uredbe (EU) 2016/679 („OUZP”, „Uredba”) i važećeg zakona. Mi se stremimo da se pridržavamo najviših važećih standarda i dobrih praksi prilikom obrade ličnih podataka. Nadležni glavni nadzorni organ u vezi sa zaštitom ličnih podataka, koji se obrađuju od strane MEKSON, je Komisija o zaštiti ličnih podataka Republike Bugarske.

 

Ova politika ima u cilju da Vas upozna sa vrstama informacija, koje prikupljamo o Vama, u Vašem svojstvu naših klijenata i partnera, ciljevima za koje se koriste, osnovima za njihovo prikupljanje i obrađivanje, u svakom obliku – usmenom, pisanom ili elektronskom, kao i o merama sigurnosti, koje se primenjuju od strane Društva, u vezi sa Vašim ličnim podacima.

 

Kako da nas kontaktirate?

 

Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom, želite da ostvarite neko od Vaši prava, koja su navedena u delu „Vaša prava”, dalje u tekstu, ili sumnjate da je moguće da se Vaši lični podaci obrađuju suprotno pravilima Uredbe ili Vašim pretenzijama / saglasnostima, možete nas kontaktirati:

 

MEKSON” DOO

grad Plovdiv, p.k. 4003

 1. „Vasil Levski” br. 266

Telefon: + 359 32 502 008

Elektronska pošta: dataprivacy@mexon.bg

 

Koji su principi obrade ličnih podataka?

 

Prilikom obrađivanja podataka, Društvo se striktno pridržava sledećih principa:

 

 • Lični podaci se obrađuju u skladu sa zakonom, savesno i na transparentan način, u odnosu na subjekta podataka;
 • Lični podaci se prikupljaju za konkretne, tačno određene i legitimne ciljeve i ne obrađuju se dalje na način, koji nije u skladu sa ovim ciljevima;
 • Lični podaci su odgovarajući, povezani i po potrebi ograničeni sa ciljevima, zbog kojih se obrađuju;
 • Lični podaci su tačni i po potrebi se ažuriraju;
 • Lični podaci se čuvaju u obliku, koji omogućava identifikaciju subjekta podataka, za period koji nije duži od potrebnog za ciljeve, zbog kojih se obrađuju lični podaci;
 • Lični podaci se obrađuju na način, koji garantuje odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka.

 

Šta su lični podaci i pojmovi, koji su u vezi sa njima?

 

„Lični podaci” su svaka informacija, povezana sa identifikovanim fizičkim licem, koje može da bude identifikovano direktno ili indirektno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili prema jednoj ili više osobina, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalnu, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica;

„Posebne katgorije ličnih podataka” su lični podaci, koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiozna ili filozofska uverenja, članstvo u sindikalnim organizacijama, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, jedino u cilju identifikovanja fizičkog lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili o seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

„Subjekat podataka” je fizičko lice, koje može da bude identifikovano direktno ili indirektno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili prema jednoj ili više osobina, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalnu, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica;

„Administrator” je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili druga struktura, koja sama ili u saradnji sa drugima određuje ciljeve i sredstva za obradu ličnih podataka; kada se ciljevi i sredstva za tu obradu određuju zakonom Unije ili zakonom države članice, administrator ili posebni kriterijumi za njegovo određivanje mogu da budu određeni zakonom Unije ili zakonom države članice;

„Obradilac ličnih” podataka je fizičko ili pravno lice, državni organ ili organ lokalne samouprave, koji obrađuje lične podatke u ime administratora ličnih podataka. Odnosi između administratora i obradioca ličnih podataka uređuju se normativnim aktom, pisanim ugovorom ili drugim aktom administratora, u kojem se određuje obim obaveza, koje administrator dodeljuje obradiocu;

„Obrada” je svaka operacija ili skup operacija, koje se izvršavaju sa ličnim podacima, bez obzira da li automatizovanim ili drgim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturisanje, čuvanje, prilagođavanje ili menjanje, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili drugi način, na koji podaci postaju dostupni, uređivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„Treća strana” je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ, osim subjekta podataka, administratora, obradioca ličnih podataka i lica, koja pod direktnim ovlašćenjima administratora ili obradioca ličnih podataka, imaju pravo da obrađuju lične podatke;

„Saglasnost subjekta podataka” je svaki slobodno izražen, konkretan, informisan i nedvosmislen pokazatelj volje subjekta podataka, putem izjave ili jasno potvrđene radnje, koja izražava njegovu saglasnost u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka;

„Profilisanje” je svaki oblik automatske obrade ličnih podataka, koji uključuje upotrebu ličnih podataka za ocenjivanje određenih ličnih aspekata, u vezi sa fizičkim licem, i konkretnije za analizu ili prognoziranje aspekata, koji se odnose na izvršavanje profesionalnih obaveza tog fizičkog lica, njegovo ekonomsko stanje, zdravlje, lične pretenzije, interesi, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanje;

„Povreda bezbednosti ličnih podataka” je radnja/okolnost, koja vodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima, koji se predaju, čuvaju ili obrađuju na drugi način;

„Važeći zakon” je zakon Evropske unije i Republike Bugarske, koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka (Zakon o zaštiti ličnih podataka i dr.);

„Uredba (EU) 2016/679” je Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine, o zaštiti fizičkih lica, u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka i u vezi sa slobodnim kretanjem takvih podataka i odmenjivanje Direktive 95/46/ЕО („Opšta uredba o zaštiti podataka”), objavljene u Službenom glasniku Evropske unije 4. maja 2016. godine.

 

Kako prikupljamo i dobijamo informacije o Vama?

 

MEKSON pre svega obrađuje lične podatke, koje nam Vi pružate dobrovoljno, na primer tokom izvršavanja ugovora/narudžbina, u vezi sa našom delatnosti proizvođača, registracijom za učešće u igrama /tombolama /kampanjama koje organizujemo, posećivanjem naših veb-sajtova i registracijom na iste, slanje zahteva /upita i dr.

 

Takođe možemo dobiti informacije koje sadrže Vaše lične podatke, od naših trenutnih ili potencijalnih poslovnih partnera, dostavljača i posrednika u lancu dostava ili iz javnih registara, kao i od drugih lica, u vezi sa igrama /tombolama /kampanjama koje organizujemo.

 

Kakve informacije o Vama prikupljamo?

 

Predstavnici, lica za kontakt i službenici klijenata, partneri i dostavljači MEKSON-a.

Obično Vaše lične podatke dobijamo od Vašeg poslodavca ili od Vas lično, kada je potrebno da pripremimo, potpišemo ili izvršimo ugovor sa njim ili da stupimo u trgovačke odnose. Na primer, moguće je da ste Vi navedeni kao zakonski predstavnik ili lice za kontakt u ugovoru, ili u trgovačkoj korespondenciji, u vezi sa potpisivanjem, izvršavanjem ili prekidom ugovora (uključujući i dobijanje izlaznih sirovina ili predaja gotovih proizvoda), izradom ponuda, rešavanjem nastalih trgovačkih sporova i sl. Mi obrađujemo ove podatke, u cilju izvršavanja svojih ugovornih i zakonskih obaveza, kao i na osnovu Vaše dobrovoljno date saglasnosti, prilikom ostvarivanja kontakta sa nama.

 

Posetioci sajta: www.mexon.bg; www.razor.bg; www.medixprofessional.bg; www.mexon-vir.com i drugih veb-sajtova, koje mi možemo da održavamo.

Informacije koje prikupljamo o Vama, na našim veb-sajtovima, obično zavise od cilja Vaše posete i funkcionalnosti koje koristite. Većina funkcionalnosti nema zahtev za registraciju, omogućavajući Vam da posećujete naše veb-sajtove, a da pritom mi ne možemo da Vas identifikujemo. Uprkos tome, neke funkcionalnosti zahtevaju da nam pružite lične podatke, na primer naš obrazac za kontakt. U ovakvim slučajevima, zahtevane informacije bi bile, ali ne samo: ime, poštanski broj, e-mail adresa, broj telefona ili adresa.

Mi prikupljamo ove informacije na osnovu Vaše saglasnosti o pružanju istih, u cilju odgovora na Vaš upit u vezi sa proizvodima koje nudimo. U zavisnosti od informacija koje ste nam pružili, moguće je da iste budu obrađivane radi određivanja i ostvarivanja prava, u vezi sa potencijalnim ili nastalim sporom sa Vama, koji proizilazi iz izraženih reklamacija, pretenzija ili žalbi.

 

Prilikom posete naših sajtova mi prikupljamo invormacije o Vašoj IP adresi i „kolačiće”, u cilju utvrđivanja posetljivosti naših sajtova i poboljšanja usluga. Da bismo postigli ovaj cilj, kada ulazite na naš sajt, bićete zamoljeni da date ili da odbijete da date svoju saglasnost da čuvamo „kolačiće” („cookies”) Vašeg uređaja. Više informacija možete pronaći na našoj Cookie policy.

 

Učesnici u igrama /tombolama /kampanjama, koje se održavaju na našim sajtovima, Facebook i Instagram profilima.

Ako želite da učestvujete u igrama (uključujući i potem postavljanja komentara ispod objave na našoj zvaničnoj stranici) koje se održavaju i organizuju od strane MEKSON-a, Vi dobrovoljno dajete svoje lične podatke kao što su imena, e-mail adresa, broj telefona, adresa za dostavu osvojene nagrade ili Vaš Facebook i Instagram profil, putem kojih se identifikujete u cilju održavanja igre. Mi obrađujemo te podatke na osnovu Vaše dobrovoljno demonstrirane saglasnosti da učestvujete u igri, ispunjavajući uslove za učešće, kao i našeg interesa da određujemo i ostvarujemo naša prava, u vezi sa potencijalnim ili nastalim sporom sa Vama.

Ciljevi, za koje su nam potrebni Vaši podaci su:

 • Vaša registracija za učešće u našim igrama i slanje posebno generisane šifre za učešće u igri /tomboli /kampanji (kada je primenjivo);
 • mogućnost da se povežemo sa Vama, u slučaju da ste osvojili nagradu;
 • objavljivanje dobitnika nagrada i garantovanje transparentnosti i ravnopravnosti svih učesnika objavljivanjem Vašeg imena i šifre za učešće u igri / tomboli /kampanji (kada je primenjivo) na našim sajtovima i/ili zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram;
 • da Vam pošaljemo osvojenu nagradu.

 

Više informacija možete pronaći u našoj Politici poverljivosti za igre, kojoj možete pristupiti pre registracije na našem veb-sajtu ili na stranicama na društvenim mrežama.

 

Posetioci teritorije objekata MEKSON-a.

Prilikom posete našim kancelarijama, proizvodnim objektima i površinama za opštu upotrebu, Vaša poseta će biti registrovana tehničkim sredstvima, koja su postavljena u cilju obezbeđivanja sigurnosti, zaštite imovine Društva i fizičke neprikosnovenosti njegovih službenika, zaštite službenika i posetilaca, kao i u cilju kontrole pristupa prostorijama od strane naših službenika i drugih posetilaca.

 

Službenici MEKSON-a.

Kao naši trenutni i bivši službenici mi obrađujemo Vaše lične podatke, uključujući i posebne kategorije ličnih podataka, koji su vezani za radni i građanski odnos, ili podatke kandidata za posao. Mi obrađujemo ove podatke u cilju obavljanja naših zakonskih obaveza u sferi radnog i socijalnog zakonodavstva i preuzetih obaveza u odnosu na Vas, potpisivanjem radnog ili građanskog ugovora.

 

Čuvanje Vaših ličnih podataka?

 

MEKSON čuva Vaše lične podatke na elektronskom (sistemi servera) i papirnom nosiocu. Društvo čuva različite vrste ličnih podataka, sadržanih u različitim dokumentima, za strogo određeni vremenski period. Određeni rokovi čuvanja uvek su u skladu sa ciljevima, zbok kojih se lični podaci obrađuju.

 

Tako na primer, računovodstveni dokumenti i njima slični, koji su značajan deo istih (na primer aneksi), kao i dokumenti koji se tiču i sadrža računovodstvene informacije čuvaju se za maksimalan rok od 10 godina, računajući od 1. januara godine, sledeće godine, u kojoj je određeni ugovor raskinut. Rokovi čuvanja su opisani u unutrašnjoj Politici o čuvanju i uništavanju dokumenata Društva.

 

Vaši kontakt podaci, korišćeni jedino za slanje informacija, biće čuvani dok ne povučete Vašu saglasnost za dobijanje imejlova od nas.

 

Video snimci se čuvaju za rok od 14 (četrnaest) dana.

 

Kome dostavljamo Vaše lične podatke?

 

MEKSON poštuje i čuva poverljivost Vaših ličnih podataka. U skladu sa zakonskim zahtevima moguće je Društvo da otkrije Vaše lične podatke sledećim licima:

 • Prilikom izvršavanja ugovora, pružamo Vaše lične podatke trećim licima – svojim klijentima, prevoznicima, izvođačima, kuririma i partnerima u lancu dostave, i pritom su preduzete sve potrebne mere za zaštitu Vaših ličnih podataka;
 • Dostavljači usluga: Kada koristimo dostavljače usluga, u vezi sa tehničkim održavanjem unutrašnjih informacionih sistema i operativnog održavanja naše delatnosti, kao i softverske kompanije, koje odgovaraju za održavanje naših veb-sajtova ili njihovih posebnih funkcionalnosti, zvanična Facebook i Instagram stranica MEKSON-a. Slično otkrivanje podataka se ostvaruje samo u slučaju postojanja opravdanog razloga za to i na osnovu pismenog dogovora, primaoci da obezbede adekvatan nivo zaštite, tamo gde je to moguće;
 • Državni i opštinski organi: Prilikom izvršavanja svojih zakonskih obaveza, Društvo može da bude obavezno da otkrije Vaše lične podatke, prilikom izričite naredbe državnih ili opštinskih organa (Nacionalna agencija za prihode, Nacionalni osiguravajući zavod, Carina, Ministarstvo saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija, Izvršna agencija „Morska administracija” i dr.).

 

Posebne kategorije podataka

 

MEKSON ne obrađuje osetljive lične podatke svojih službenika / predstavnika klijenata, partnera i dostavljača, posetilaca veb-sajtova i stranica na društvenim mrežama.

 

Podaci o deci

 

Mi upravljamo našim sajtovima u skladu sa važećim zakonom. Deca uzrasta od 18 godina ili mlađa, uvek treba da imaju saglasnost zakonskog zastupnika, pre nego što nam pruže svoje lične podatke putem veb-sajta. Ako prilikom prikupljanja podataka utvrdimo da je određeni korisnik ispod ove starosti i nije predstavio saglasnost zakonskog zastupnika pre pružanja bilo kakvih ličnih podataka, nećemo koristiti ili održavati njegove lične podatke, bez saglasnosti zakonskog zastupnika. Međutim, bez ovakve saglasnosti moguće je da dete nema mogućnost da učestvuje u određenim delatnostima.

 

Profilisanje i automatska obrada ličnih podataka

 

„MEKSON” DOO ne koristi Vaše podatke za izradu ličnih ili korisničkih profila u marketinške svrhe. Takođe, ne primenjujemo automatsku obradu Vaših ličnih podataka.

 

Primaoci ličnih podataka, koji se nalaze izvan teritorije Republike Bugarske

 

U principu, Društvo ne otkriva lične podatke licima koja se nalaze izvan teritorije Evropske unije ili Evropskog ekonomskog područja.

Prilikom pružanja ličnih podataka licima, koja se nalaze u državi članici Evropske unije, lični podaci se koriste uz upotrebu nivoa zaštite, koji je određen Uredbom (EU) 2016/679, kao i sa povezanim sa njom normativnim aktima Evropske unije.

Prilikom pružanja ličnih podataka u državama koje se nalaze izvan Evropskog ekonomskog područja, treba da se ima u vidu da Evropska komisija priznaje neke od ovih država kao države koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite. Ovo može da se proveri na zvaničnoj stranici Evropske komisije kao i na sajtu Komisije za zaštitu ličnih podataka u Republici Bugarskoj.

 

Koja su Vaša prava?

 

U skladu sa važećim zakonom, Vi imate sledeća prava u vezi sa Vašim ličnim podacima, koji se obrađuju od strane MEKSON:

 

 1. Pravo na pristup i pravo da dobijete kopije Vaših lilnih podataka

Imate pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo Vaše lične podatke. Ako ih obrađujemo, možete dobiti pristup Vašim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako se obrađuju, kao i kopije istih. U tom cilju, možete da popunite odgovarajući zahtev za pristup.

 

 1. Pravo na ispravljanje Vaših ličnih podataka

Imate pravo da zatražite ispravljanje Vaših ličnih podataka, koji su netačni ili nepotpuni.

 

 1. Pravo na brisanje („pravo da budeš zaboravljen”)

Imate pravo da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka, kada više nisu potrebni za ciljeve zbog kojih su prikupljeni ili obrađivani na drugi način, kao i u drugim slučajevima, koji su predviđeni Uredbom, na primer ako želite da povučete datu saglasnost ili ako podaci nisu bili obrađivani u skladu sa zakonom.

 

 1. Pravo na ograničavanje obrade

Ako osporite tačnost Vaših ličnih podataka, za vremenski period koji nam omogućava da to proverimo, kao i u drugim slučajevima, predviđenim Uredbom, možete zahtevati ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

 

 1. Pravo na prenosivost

Imate pravo da dobijete lične podatke, koje ste nam dostavili u strukturisanom, široko korišćenom i prilagođenom za mašinsko čitanje formatu, kao i pravo da prebacite ove lične podatke drugom administratoru ličnih podataka, kada je obrađivanje ovakvih ličnih podataka:

 • osnovano na saglasnosti ili ugovoru sa nama, i
 • kada se izvršava na automatski način.

Kada ste ostvarili svoje pravo na prenosivost, imate pravo da zahtevate od Društva direktno da prebaci Vaše lične podatke drugom administratoru, onda kada je to tehnički izvodljivo.

 

 1. Pravo na prigovor

Imate pravo, iz razloga povezanih sa Vašom konkretnom situacijom, da uložite prigovor protiv obrađivanja Vaših ličnih podataka, koje se zasniva na legitimnim interesima Društva.

 

 1. Pravo da povučete svoju datu saglasnost

Pri postojanju date saglasnosti od Vaše strane za obrađivanje Vaših ličnih podataka, Vi možete da je povučete u bilo kojem trenutku.

 

Ukoliko želite da ostvarite neka od Vaših prava ili imate pitanja o obrađivanju Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakte koji su navedeni u t. 2. Pregledaćemo Vaš zahtev/žalbu i u roku od 30 dana od dobijanja istog, dobićete naš odgovor. U slučaju potrebe ovaj rok može da bude produžen za još dva meseca, kada se ima u vidu složenost i količina zahteva, o čemu ćete biti svojevremeno obavešteni, kao i o konkretnim razlozima kašnjenja.

 

Vi možete ostvariti svoja prava bez plaćanja naknada, odim u određenim slučajevima.

 

Detaljne informacije o uslovima i redu ostvarivanja Vaših prava možete pronaći u Pravilniku o ostvarivanju prava subjekata ličnih podataka, na našem veb-sajtu www.mexon-vir.com.

 

Ako smatrate da Vaši lični podaci nisu bili obrađeni u skladu sa zakonom, možete se obratiti Komisiji za zaštitu ličnih podataka i podneti žalbu na broj telefona +359 2 /91-53-518, ili na e-mail: kzld@cpdp.bg.

 

Bezbednost ličnih podataka

 

MEKSON održaava odgovarajuće administrativne, tehničke i organizacione mere, namenjene da pomažu u očuvanju bezbednosti i neprikosnovenosti Vaših ličnih podataka i da ih zaštiti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, neovlašćene korekcije, otkrivanja ili pristupa, zloupotrebe i svakog drugog nezakonitog oblika obrade. Društvo održava sigurne računarske sisteme, putem kojih se obrađuju lični podaci. Uz naše sisteme se primenjuju adekvatni kontrolni mehanizmi za podelu i upravljanje podacima, obezbeđen je ograničen pristup i sigurnost objekata, što podleže periodičnoj proveri.

 

Za izvršavanje svojih obaveza za zaštitu Vaših ličnih podataka, MEKSON uzima u obzir dostignuća tehničkog napretka i uvodi ispitane metode za upravljanje sistemima za bezbednost i eventualne rizike.

 

Društvo je uvelo procedure za bezbednost, kao i tehnička i fizička ograničenja za pristup ličnim podacima i njihovo korišćenje.

 

MEKSON održava obuke svojih službenika, po pitanju procedura i politike za zaštitu ličnih podataka, koje da pomognu u čuvanju informacija i ograničava pristup Vašim ličnim podacima samo do onih službenika koji imaju potrebu za pristupom u cilju izvršenja svojih obaveza.

 

Mi imamo striktne politike i procedure, koje se primenjuju na službenike, za minimalizaciju rizika obrade ličnih podataka.

 

Povreda sigurnosti ličnih podataka

 

Društvo je usvojilo procedure za efektivno prepoznavanje, izveštavanje i istraživanje povreda sigurnosti ličnih podataka. U slučaju povrede sigurnosti ličnih podataka Društvo će preduzeti hitne mere za ograničavanje efekta povrede, kao i informisanje oštećenih subjekata podataka i nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka.

 

Dodatne informacije

 

MEKSON će u budućnosti ažurirati, izmenama i dopunjavanjem, ovu Politiku u bilo koje vreme, kada zakonski zahtevi ili druge okolnosti to zahtevaju.

 

 

Ova politika stupa na snagu dana 23.05.2018. godine.